สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
 
 
กศน. จังหวัดน่าน : เรียนรู้ รักษ์ ฮักถิ่นฐานบ้านเกิด

 
         
ว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.เพชรบูรณ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน กศน.จ.น่าน
 


 

 
       
                     
                     
     กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา   กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา    
   
 
   
 นางวิภารัตน์ สิทธิพรสวรรค์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
 
น.ส.อังคณา พรหมหาญ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
               
 
 

 
     
               
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  
         
นายธนวัฒน์  นันทวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
 


 
น.ส.อำภำพร เขื่อนเชียงสา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

นางสาวเสาวรัตน์  ฝั้นกา
 นักวิชาการศึกษา
  
นายจิรวัฒน์   กามนต์
นักวิชาการศึกษา 

นางชญาภรณ์  หมุนขำ
นักวิชาการศึกษา
 


น.ส.กัณฐมณี  คำลือ
นักวิชาการศึกษา 
                          
 
 

 
 
         กลุ่มงานอำนวยการ
 
 
   
 
     
         
นางจินดา  ปรมปัญญาวรกุล 
นักจัดการงานทั่วไป
 
         
    กลุ่มตรวจสอบภายใน    กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานบุคลากร  
     
น.ส.อินชลิตา  วิไชยยา
นักวิชาการรตรวจสอบภายใน 
  
 

นางสาวพัชรา  ใบยา
นักวิชาการศึกษา

นายพีรพัฒน์  ทิพย์วิไชย์
นักจัดการงานทั่วไป 
 
 
นางรัณติการ  ดารุณรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป 
     
               
    กลุ่มงานพัสดุ    กลุ่มงานการเงินและบัญชี      
   
น.ส.ศกุนตลา  จันทสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป 

น.ส.วิชชาพร  สมศักดิ์
นักวิชาการพัสดุ 
 
น.ส.ธรินรัตน์  อินปิง
นักวิชาการพัสดุ
   

    นางมาลินี  คฤหานนท์
พนักงานพิมพ์ ส.3   

นางปาณิสรา  ศิริมาตย์
 นักวิชการเงินและบัญชี 
    

น.ส.เพชรดา นันทปิน
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 


นางสาวสุวดี   นวลอนงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
   
                
                       
   
       กลุ่มยานพาหนะ    กลุ่มงานอาคารสถานที่    
   

นายศุภโชค  ปิงเมือง
พนักงานขับรถ 


 นายพัฒนศักดิ์  ไชยสุ
พนักงานขับรถ 


นายปรีดา  สงคราม
พนักงานขับรถ 
 
นายยุทธนา  สมจริง
พนักงานพิมพ์ ส.2


นางพรทิพย์  เจริญสุข
พนักงานบริการ 


นางเตือนใจ  กิ่งแก้ว
พนักงานบริการ
นายพินิจ ดอนชัยรัตน์ 
พนักงานบริการ 
   
       
              
   
 
 
นายวิชัย ก๋าคำ
ยามรักษาการณ์
    
 
นายสอาด ไชยยา
ยามรักษาการณ์
     
     
 

 
   
 
 
 
 
 
   

 


เข้าชม : 1945