สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ

 
         
นายประพันธ์  ทองพราว

ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน กศน.จ.น่าน
 


 

 
       
                     
                     
     กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา   กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา    
   
 
   
 นางวิภารัตน์ สิทธิพรสวรรค์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
 
น.ส.อังคณา พรหมหาญ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
               
 

 
น.ส.พิมพ์นารา เขื่อนเชียงสา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     
               
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  
     


 

        
นายธนวัฒน์  นันทวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
 
 

นางสาวเสาวรัตน์  ฝั้นกา
 นักวิชาการศึกษา
  
นายจิรวัฒน์   กามนต์
นักวิชาการศึกษา 

นางชญาภรณ์  หมุนขำ
นักวิชาการศึกษา
 


น.ส.กัณฐมณี  คำลือ
นักวิชาการศึกษา 
                          
 
 

 
 
         กลุ่มงานอำนวยการ
 
 
   
 
     
         
นางจินดา  เขื่อนปิง
นักจัดการงานทั่วไป
 
         
    กลุ่มตรวจสอบภายใน    กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานบุคลากร  
     
น.ส.อินชลิตา  วิไชยยา
นักวิชาการรตรวจสอบภายใน 
  
 
นางสาวพัชรา  ใบยา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุภารัตน์  ปวนคำ
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 

นางรัณติการ  ดารุณรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป 
     
               
    กลุ่มงานพัสดุ          
   
 

น.ส.วิชชาพร  สมศักดิ์
นักวิชาการพัสดุ 
 
น.ส.ธรินรัตน์  อินปิง
นักวิชาการพัสดุ
   
นายปิยะพงษ์  เมืองไชย
นักวิชาการเงินและบัญชี
  
น.ส.ศกุนตลา  จันทสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป 

นางปาณิสรา  ศิริมาตย์
 นักวิชการเงินและบัญชี 
    

น.ส.เพชรดา นันทปิน
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 


นางสาวสุวดี   นวลอนงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
   
                
                       
   
       กลุ่มยานพาหนะ    กลุ่มงานอาคารสถานที่    
   

นายศุภโชค  ปิงเมือง
พนักงานขับรถ 

 นายปรีดา  สงคราม
พนักงานขับรถ 

 
 
นายยุทธนา  สมจริง
พนักงานพิมพ์ ส.2นางเตือนใจ  ปิงเมือง
พนักงานบริการ

 


นางพรทิพย์  เจริญสุข
พนักงานบริการ 
 
   
       
              
   
 
 
นายวิชัย ก๋าคำ
ยามรักษาการณ์
    
 
นายสอาด ไชยยา
ยามรักษาการณ์
     
     
 

 
   
 
 
 
 
 
   

 


เข้าชม : 2724