สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
 
 
กศน. จังหวัดน่าน : เรียนรู้ รักษ์ ฮักถิ่นฐานบ้านเกิด

 

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดน่าน

   
ว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.เพชรบูรณ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน กศน.จ.น่าน

 
   
   
นายวิโรจน์  ใจบุญ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเพียง
ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ 
สำนักงาน กศน.จ.น่าน 
   


นายกิตติพงศ์ กาลัง
ผู้อำนวยการ 

กศน. อำเภอเมืองน่าน
 


นายบรรจบ  ธรรมสมบูรณ์
ผู้อำนวยการ 
กศน. อำเภอเวียงสา
 


นายมนัส  มะโน
ผู้อำนวยการ 
กศน. อำเภอท่าวังผานายปราโมทย์  หมู่พยัคฆ์
ผู้อำนวยการ 
กศน. อำเภอบ่อเกลือ
นายวีรวัตร  ฆะปัญญา
ผู้อำนวยการ 

กศน. อำเภอปัว

 
 

นางอัมพร  ฟ้าสาร
ผู้อำนวยการ 

กศน. อำเภอเชียงกลาง

 

นายวิโรจ  ใจบุญ
ผู้อำนวยการ 

กศน. อำเภอภูเพียง

 

นางณัฏฐนิช  รัตนนนท์ไชย
ผู้อำนวยการ 

กศน. อำเภอนาน้อย

 

นายนิมิตร  หงสนันทน์
ผู้อำนวยการ 

กศน. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 

นายถนอม  อุ่นอก
ผู้อำนวยการ 
กศน. อำเภอบ้านหลวง

 

นางบุษรา  เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการ 
กศน. อำเภอสองแคว

 


นางรุจิรา  ต๊ะวิชัย
ผู้อำนวยการ 

กศน. อำเภอนาหมื่น

 

นายสุรพล ขันทแพทย์
                        ผู้อำนวยการ 
กศน. อำเภอทุ่งช้าง
ผู้อำนวยการ 
กศน. อำเภอสันติสุข

 

นางเพชรรัตน์ แก้วเหล่ายูง
ผู้อำนวยการ 

กศน. อำเภอแม่จริม


 


เข้าชม : 2406