สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ

 
 • วิสัยทัศน์
 • คนน่านได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
 • เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน
 • พันธกิจ
 • 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
 • 2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน
 • 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 • 4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 • 5. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริม การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป้าประสงค์
 • 1. คนน่านได้รับโอกาศทางการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
 • 2. ประชากรวัยแรงงานมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ได้อย่างยั่งยืน
 • 3. ชุมชนมีฐานอาชีพที่หลากหลาย ที่สามารถยกระดับไปสู่วิสาหกิจชุมชนอันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้
 • 4. องค์กรภาคส่วนต่างๆมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง
 • 5. หน่วยงานและสถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาใช้ในการเพิ่้มประสิธิภาพ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกาษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง
 • 6. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฎิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 • อัธยาศัยอย่างทั่วถึง
 • 7.หน่วยงานและสถานศึกษามีการพัมนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย
 • คำขวัญ (Motto)
 • กศน.น่าน : เรียนรู้ รักษ์ ฮักถิ่นฐานบ้านเกิด


เข้าชม : 1180